نویسنده = سید حسین صفایی
تعداد مقالات: 3
1. عدم تنفیذ فسخ به دلیل مخالفت با مقتضای ذات عقد

دوره 2، زمستان 1392 (5)، زمستان 1392، صفحه 17-22

10.22106/jcr.2016.21864

سیدحسین صفایی


2. تاثیر تقصیر عمدی یا سنگین در شرط عدم مسئولیت

دوره 2، تابستان 1392 (3)، تابستان 1392، صفحه 7-24

10.22106/jcr.2013.21517

سید حسین صفایی