نویسنده = زکیه نعیمی
تعداد مقالات: 6
2. اثر تفکیک جهات دعوی طلاق از ناحیه زوجه

دوره 5، زمستان 1395 (17)، پاییز 1397، صفحه 113-118

10.22106/jcr.2018.76763.1108

زکیه نعیمی


3. اصل عدم تبرع و ادعای پرداخت مهریه

دوره 5، تابستان 1395 (15)، بهار 1397، صفحه 67-81

10.22106/jcr.2017.29710

زکیه نعیمی


6. اختیار مدیون نسبت به تعیین دین پس از پرداخت

دوره 4، تابستان 1394 (11)، تابستان 1394، صفحه 89-96

10.22106/jcr.2015.23612

زکیه نعیمی