نویسنده = آزاده السادات طاهری
تعداد مقالات: 3
1. اخراج کارگر به دلیل ادعای وضع بد اقتصادی

دوره 5، پاییز 1395 (16)، بهار 1397، صفحه 77-84

10.22106/jcr.2017.29700

آزاده السادات طاهری


2. بی اعتباری سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود

دوره 4، تابستان 1394 (11)، تابستان 1394، صفحه 97-104

10.22106/jcr.2015.28536

آزاده السادات طاهری


3. بازگشت به کار پس از طی محکومیت کیفری به حبس

دوره 2، زمستان 1392 (5)، زمستان 1392، صفحه 91-98

10.22106/jcr.2016.21870

آزاده سادات طاهری