نویسنده = مریم ممنون
تعداد مقالات: 5
5. یادداشت هایی بر بعضی آراء مراجع قضایی کیفری

دوره 3، تابستان 1393 (7)، تابستان 1393، صفحه 79-88

10.22106/jcr.2016.23584

مریم ممنون