نویسنده = امید شهبازی
1. بررسی حق تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت های بدنی

دوره 6، پاییز 1396 (20)، بهار 1398، صفحه 81-102

امید شهبازی


2. مفهوم «شروع به رسیدگی» در تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

دوره 6، تابستان 1396 (19)، بهار 1398، صفحه 67-76

امید شهبازی؛ حسن باوی


3. نقد رأی صادره درخصوص تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات

دوره 6، بهار 96 (18)، زمستان 1397، صفحه 121-129

امید شهبازی؛ پویا شیرانی بیدآبادی