نویسنده = پویا شیرانی بیدآبادی
تعداد مقالات: 2
1. یادداشتی بر رأی صادره در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به امر کیفری

دوره 6، زمستان 1396 (21)، پاییز 1398، صفحه 145-151

10.22106/jcr.2018.79930.1130

امید شهبازی؛ پویا شیرانی بیدآبادی


2. نقد رأی صادره درخصوص تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات

دوره 6، بهار 96 (18)، زمستان 1397، صفحه 121-129

10.22106/jcr.2018.67426.1076

امید شهبازی؛ پویا شیرانی بیدآبادی