نویسنده = مهدی کارچانی
تعداد مقالات: 12
1. کاربر آگاه در تشخیص اصیل بودن طرح صنعتی

دوره 9، شماره 30، بهار 1399، صفحه 133-138

10.22106/jcr.2018.96767.1208

علی سیدین؛ مهدی کارچانی


4. نوع طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه

دوره 8، تابستان 1398 (27)، تابستان 1398، صفحه 111-128

10.22106/jcr.2019.106026.1254

مهدی کارچانی؛ گلناز رحیم پور؛ هدی مددی


8. ضرورت أخذ مجوز از صاحب حق جهت ترجمه اثر

دوره 6، بهار 96 (18)، زمستان 1397، صفحه 131-135

10.22106/jcr.2018.75413.1102

مهدی کارچانی


10. ضمانت اجرای عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناسی

دوره 7، تابستان 1397 (23)، تابستان 1397، صفحه 223-195

10.22106/jcr.2018.97496.1211

مهدی کارچانی؛ زهرا دهقان


12. ذی‌نفع در دعوای ابطال طرح صنعتی

دوره 7، بهار 1397 (22)، بهار 1397، صفحه 43-37

10.22106/jcr.2019.99602.1225

علی سیدین؛ مهدی کارچانی