نویسنده = مهدی کارچانی
3. ضرورت أخذ مجوز از صاحب حق جهت ترجمه اثر

دوره 6، بهار 96 (18)، زمستان 1397، صفحه 131-135

مهدی کارچانی