سایر موضوعات
1. گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت دوم

محمد جلالی (سایر)؛ مارال بردبار

دوره 6، پاییز 1396 (20) ، بهار 1398، ، صفحه 127-157

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.95260.1202

چکیده
  متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت‌های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه‌ شش ماه نخست سال 93 می‌باشد. در اینجا وضعیت‌های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین‌طور فراتر از صرف رویه‌ شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده‌ رویه یا تهافتی قابل توجه در ...  بیشتر