نویسنده = پژوهشگاه قوه قضاییه
تعداد مقالات: 6
5. مطالبه ضرر و زیان ناشی از نقض حق ترجمه اثر

دوره 7، بهار 1397 (22)، بهار 1397، صفحه 166-153

10.22106/jcr.2018.84757.1150

پژوهشگاه قوه قضاییه