کلیدواژه‌ها = دیوان عدالت اداری
5. اصل برابری ورود به خدمات عمومی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

دوره 3، پاییز 1393 (8)، پاییز 1393، صفحه 41-60

محمد جلالی؛ فروغ حیدری


6. تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارهای عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری

دوره 3، تابستان 1393 (7)، تابستان 1393، صفحه 29-38

محمد جلالی؛ محمدحسین منتظری