کلیدواژه‌ها = خسارت
2. ماهیت و گستره غرامت قابل مطالبه از بایع در مبیع مستحق للغیر (نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 733-93/7/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

دوره 3، تابستان 1393 (7)، تابستان 1393، صفحه 45-66

عباداله رستمی چلکاسری؛ محمدرضا سرگزی؛ نوشین فرهانی روحانی