کلیات روش تفسیر آراء قضایی

دوره 1، زمستان 1391 (1)، مرداد 1391، صفحه 1-21

10.22106/jcr.2012.21383

ستار زرکلام


تاثیر تقصیر عمدی یا سنگین در شرط عدم مسئولیت

دوره 2، تابستان 1392 (3)، شهریور 1392، صفحه 7-24

10.22106/jcr.2013.21517

سید حسین صفایی


بررسی مسئولیت طرفین در تراکنش متقلبانه وجوه

دوره 8، تابستان 1398 (27)، تیر 1398، صفحه 13-23

10.22106/jcr.2019.99849.1227

مرتضی شهبازی نیا؛ زهرا ایوبی


توافق بر خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر رویه قضایی

دوره 4، زمستان 1394 (13)، دی 1396، صفحه 17-36

10.22106/jcr.2017.29695

رضا مقصودی؛ حسین داودی


الگو و چارچوب نقد و تحلیل آراء قضایی

دوره 6، پاییز 1396 (20)، خرداد 1398، صفحه 17-39

10.22106/jcr.2018.80561.1133

اسدالله یاوری