تعداد مقالات: 337

1. کلیات روش تفسیر آراء قضایی

دوره 1، زمستان 1391 (1)، تابستان 1391، صفحه 1-21

10.22106/jcr.2012.21383

ستار زرکلام


2. تاثیر تقصیر عمدی یا سنگین در شرط عدم مسئولیت

دوره 2، تابستان 1392 (3)، تابستان 1392، صفحه 7-24

10.22106/jcr.2013.21517

سید حسین صفایی


4. معیار حقوقی تمییز عنوان فعالیت حرفه‌ای در بازار سرمایه

دوره 7، پاییز 1397 (24)، پاییز 1397، صفحه 13-33

10.22106/jcr.2019.97000.1210

کوروش کاویانی؛ محمد صادقی


7. بررسی مسئولیت طرفین در تراکنش متقلبانه وجوه

دوره 8، تابستان 1398 (27)، تابستان 1398، صفحه 13-23

10.22106/jcr.2019.99849.1227

مرتضی شهبازی نیا؛ زهرا ایوبی


10. عدم تنفیذ فسخ به دلیل مخالفت با مقتضای ذات عقد

دوره 2، زمستان 1392 (5)، زمستان 1392، صفحه 17-22

10.22106/jcr.2016.21864

سیدحسین صفایی


12. نقد و بررسی تعدد معنوی جرم تهدید از طریق مزاحمت تلفنی

دوره 3، تابستان 1393 (7)، تابستان 1393، صفحه 17-28

10.22106/jcr.2016.21877

محمدعلی اردبیلی


16. توافق بر خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر رویه قضایی

دوره 4، زمستان 1394 (13)، زمستان 1396، صفحه 17-36

10.22106/jcr.2017.29695

رضا مقصودی؛ حسین داودی


19. ضمانت اجرای خودداری از آزمایش بدن

دوره 5، زمستان 1395 (17)، پاییز 1397، صفحه 17-33

10.22106/jcr.2018.79234.1125

حسن محسنی


21. الگو و چارچوب نقد و تحلیل آراء قضایی

دوره 6، پاییز 1396 (20)، بهار 1398، صفحه 17-39

10.22106/jcr.2018.80561.1133

اسدالله یاوری


23. نیابت‌پذیری حق امضاء دارندگان امضای مجاز در شرکت

دوره 7، تابستان 1397 (23)، تابستان 1397، صفحه 17-28

10.22106/jcr.2018.95655.1204

محمد صادقی؛ علیرضا شمشیری


24. تحلیل جایگاه اماره فراش و آزمایش DNA در تعیین نسب

دوره 7، بهار 1397 (22)، بهار 1397، صفحه 28-17

10.22106/jcr.2018.85913.1156

مریم غنی زاده؛ زهرا غنی زاده