روشهای جایگزین حل و فصل دعاوی (ADR) و توسعه مفهومی صلاحیت قضایی

نوع مقاله: نقدِ رأی محور

نویسنده

قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات و استادیار دانشگاه

موضوعات