تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین و انتقال طلب: وحدت یا تعدد

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

موضوعات