تخلیه ی اماکن تجاری به دلیل انتقال به غیر بین مستاجرین شرعی

نوع مقاله: نقدِ رأی محور

نویسنده

1 قاضی دادگستری

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری (ره)

موضوعات