نوع مقاله: نقدِ موضوع محور

نویسنده

1 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

کلیدواژه‌ها

موضوعات