نحوه محاسبه تمبر مالیاتی وکلا در دعوای غیرمنقول

نوع مقاله: نقدِ رأی محور

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها

موضوعات