مقید نبودن صلاحیت مرجع عمومی به استاپل

نوع مقاله: نقدِ رأی محور

نویسنده

استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

کلیدواژه‌ها

موضوعات