رویه و تهافت آرای قضایی در امور کیفری شعب دیوان عالی کشور

نوع مقاله : گزارش رویه قضایی

نویسنده

1 دکترای حقوق جزا و جرمشناسی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات