نوع مقاله: نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

کلیدواژه‌ها

موضوعات