تبیین اختلاف نظر موجود در خصوص بزه تظاهر و قدرتنمایی با سلاح سرد؛ در پرتو نقد رای

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

10.22106/jcr.2021.530929.1343

چکیده

امروزه با ملاحظه پرونده‌های مطروحه در نزد محاکم، بعضا مشاهده می‌گردد که فی مابین قضات محترم در موارد رسیدگی به بزه موصوف در ماده 617 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب سال 1375، تحت عنوان « تظاهر و قدرت‌نمایی با سلاح سرد»، اختلاف‌ عقیده وجود داشته و دو نظر موجود است. عده ای بر این باورند که بزه تظاهر و فدرت‌نمایی با سلاح سرد ذکر شده در ماده 617 قانون مزبور، صرفا در مواردی قابل تحقق است که هدف مرتکب به انجام بزه لاحق تحقق نیابد، در مقابل نیز گروهی معتقدند که، بزه مذکور در ماده 617 قانون فوق، به نحو اطلاق تعیین گردیده و قید و استثنایی از سوی قانونگذار در خصوص ارتکاب این فعل بیان نشده است، فلذا موفقیت و یا عدم موفقیت فرد مرتکب در ارتکاب افعال لاحق، تاثیری در مجازات وی به جهت فعل سابق ایشان نخواهد داشت. با عنایت به موارد ذکر شده در پژوهش حاضر و صرفنظر از صحت استدلال هر یک از قائلین به هر دو عقیده، به نظر می‌رسد که، قانونگذار در طرح ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، به میزان قابل توجهی حفظ نظم و برقراری امنیت را مد نظر قرار داشته است. لذا حسب اطلاق مفاد مطروحه در متن ماده و عدم ذکر قید و استثنایی از سوی قانونگذار، این مهم واقف می‌آید که بزه مزبور به محض ارتکاب افعال یاد شده از سوی مرتکبین محقق می‌گردد و موفقیت مجرمین در ورود صدمات لاحق به فرد شاکی، تاثیری بر مجازات فرد خاطی در خصوص ارتکاب اعمال سابق ایشان نخواهد داشت. و صدور قرار منع تعقیب از سوی قضات محترم دادسرا و صدورحکم برائت از سوی قضات محترم دادگاه نیز امری ناصحیح تلقی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها