نقدی بر رأی وحدت رویه شمارة ۷۶۱ مورخه 2/8/1396 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در خصوص دیه شکستگی بینی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهرکرد و پژوهشگر دفتر مطالعات فقهی پزشکی قانونی

10.22106/jcr.2021.530230.1340

چکیده

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پی اختلاف برداشت‌هایی که محاکم قضایی از ماده (593) قانون مجازات اسلامی داشتند، در تاریخ 2/8/1396 اقدام به صدور رأی وحدت رویه نمود. بر اساس این رأی، چنانچه صدمه وارده به بینی، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. رأی مذکور، علاوه بر اینکه به جهت عدم جامعیت نتوانسته مشکلات اجرایی محاکم قضایی در خصوص دیه بینی را برطرف سازد، از دو جهت مختلف قابل نقد است؛ نخست اینکه با نص ماده (593) ناسازگار است و به نوعی ناقض مفاد ماده مذکور است و دیگر اینکه فاقد پشتوانه شرعی و حتی فقهی است.

کلیدواژه‌ها