آثار تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر مرورزمان شکایت

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران

10.22106/jcr.2021.528716.1342

چکیده

وفق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه شاکی ظرف مدت یکسال از تاریخ آگاهی از وقوع جرم اقدام به طرح شکایت کیفری ننماید حق شکایت کیفری وی ساقط میگردد، مقرره قانونی مزبور در حقوق کیفری اصطلاحا مرور زمان شکایت کیفری نامیده میشود. مرور زمان از جمله مواردی است که در صورت حصول شرایط قانونی آن مقام تحقیق امکان رسیدگی به بزه ارتکابی را ندارد و فارغ از صحت موضوع مطروحه و بدون ورود به ماهیت شکایت، باید حسب شق(ث) ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم یا متهمین را صادر نماید. یکی از ارکان مرور زمان شکایت کیفری قابل گذشت بودن بزه ارتکابی میباشد که امروزه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبدیل بسیاری از جرائم غیرقابل گذشت به قابل گذشت اختلافاتی را در این خصوص پدید آورده است. حال باید بررسی نمود که تحولات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه اثری بر مرور زمان شکایت کیفری دارد؟ طبیعتا تفسیر به نفع متهم و عطف بماسبق شدن قوانین شکلی کیفری موضوع مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 اقتضا مینماید شکایاتی که پس از تصویب قانون یادشده به محاکم دادگستری ارجاع میشود و تاریخ بزه مقدم بر تصویب قانون مذکور میباشد و مضافا سابق بر آن بزهی غیرقابل گذشت بوده و سپس با اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت گردیده اند درصورت حصول شروط ماده 106 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان شکایت کیفری گردند. در همین راستا با بررسی دادنامه صادره از شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران به بیان ادله و مبانی مورد استناد رای صادره و تطبیق آن با موضوع مورد بحث خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها