سلب مالکیت خصوصی افراد در جهت حفظ امنیت عمومی و منافع ملی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری

2 هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

10.22106/jcr.2021.522361.1331

چکیده

احترام  به مالکیت خصوصی افراد که از اصول مهم حقوقی بشمار میرود گاهی در تقابل با امور حاکمیتی که جنبه عمومی دارد برمیاید به نحوی که اختلاف بوجود میاید که کدام یک را باید مقدم به حساب آورد؟
منافع ملی و امنیت عمومی یک کشور یکی از این حوزه های مورد اختلاف است که جزء منافع حیاتی و اساسی محسوب میشود و منافعی هستند که با موجودیت یک دولت در ارتباط هستند.
در کنار تعبیر امنیت ملی از اصطلاحاتی همچون منافع ملی، منافع حیاتی، ‏ارزشهای اساسی یک دولت یا ملت در زمینه‏های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز استفاده ‏می‏شود که فهم همه آنها مهم است.شناخت مفهوم و مصادیق امنیت ملی به دلایل متعدد با دشواری زیادی مواجه است.
پرونده حاضر که مورد نقد قرار گرفته است در خصوص مالکیت سیم کارت های مخابراتی نمونه ای از اختلاف بین اعمال حاکمیت حکومت و مالکیت خصوصی افراد است که به تقابل این دو میپردازد.

کلیدواژه‌ها