مصادیق نفقه اقارب؛ حصری یا تمثیلی؟

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده از دانشگاه شهید بهشتی. قاضی دادگستری

10.22106/jcr.2018.80874.1137

چکیده

خواهان (فرزند) دادخواستی به‌طرفیت پدر خود تقدیم دادگاه خانواده تهران داشته و مطابق آن خواستار مطالبه مخارج تحصیلی دانشگاه خود از باب نفقه اقارب شده است. دادگاه بدوی با قرائت حصری از ماده 1204 قانون مدنی تأمین هزینه تحصیل در دانشگاه را داخل در نفقه اقارب ندانسته و بنابراین به استناد ماده مزبور خواهان را محکوم به بی‌حقی نموده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی صورت گرفته و دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز رأی مزبور را عیناً تأیید نموده است.

کلیدواژه‌ها