تحقق جرم تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

10.22106/jcr.2021.538331.1354

چکیده

تصرف عدوانی از دعاوی متداول در دادگاه‌ها به شمار می‌رود. علیه متصرف عدوانی هم می‌توان از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری اقدام به طرح دعوی نمود. یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در خصوص تصرف عدوانی آن است که اگر چند نفر به‌نحو مشاع مالک ملک غیرمنقولی باشند و یکی از آنان اقدام به تصرف عدوانی در آن مال کند، آیا مشاع بودن مال مانع از تحقق جرم و مانع از تعقیب کیفری اوست، یا خیر؟ مطابق قواعد فقهی-حقوقی و همچنین با وحدت ملاک گرفتن از رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 21/7/1355 صادره از دیوان‌ عالی کشور و براساس نظریه مشورتی 7599/7 مورخ 26/10/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع وصف مجرمانه دارد و مشاع بودن ملک، مانع از تعقیب کیفری متصرف عدوانی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها