حق حبس در عقود غیر تملیکی

نوع مقاله: نقدِ رأی محور

نویسنده

پِوهشگر پِوهشگاه قوه قضاییه

موضوعات