بررسی ادلّۀ اثبات جرم زنا (آزمایشDNA)

نوع مقاله : گزارش نشست قضایی

10.22106/jcr.2017.72186.1095

چکیده

در تاریخ 7/3/92 جلسه ای با موضوع نقش آزمایش ژنتیکی برای تعیین رابطة ابوت در اثبات جرم زنا در دانگشاه امام صادق علیه السلام و با حضور جناب آقای دکتر کوشا: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر بهره‌مند: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر قره‌داغی: سازمان پزشکی قانونی، جناب آقای دکتر محمدی کشکولی: شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. مشروح مطالب طرح شده در جلسه تقدیم می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات