نوع مقاله: نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 حوزه علمیه قم

2 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه

موضوعات