درباره قواعد تعدد جرایم تعزیری در پرتو آراء قضایی

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از دیرباز، با وجود تحول در قلمرو قانونگذاری کیفری، تأسیس تعدد جرم همواره جایگاه ثابتی به عنوان یکی از سبب‌های عمومی تشدید مجازات، هم‌نشین با تکرار جرم اشغال نموده است.پرسش ما در این مقاله دقیقاً این است که آیا دادگاه‌ها مجازند در مواردی که متهمان برای رسیدن به اغراض خود زمینه را با ارتکاب جرایم پیشین مهیا می‌کنند، از تعقیب این جرایم به این دلیل که با جرایم پسینی به ظاهر ارتباط دارند خودداری کنند؟ در پاسخ افزون بر آرای دادگاه‌ها که نمونه‌هایی از آن را انتخاب و قسمت‌هایی که به بحث ما ارتباط دارد نقل کرده‌ایم، به تحلیل برخی از نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص این موضوع نیز پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات