مخدوش شدن جایگاه مالکیت در آرای قضایی با عدم تشخیص حقوق دینی و عینی

نوع مقاله: نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

10.22106/jcr.2020.124941.1291

چکیده

آرای قضایی اهدافی دارند که این آرا علاوه بر اینکه نتیجۀ تلاش دادرسان را در قالب رأی صادره نشان می‌دهند، در راستای حل و فصل خصومت بین اصحاب دعوا، قلع مادۀ نزاع، احقاق حق و اجرای عدالت نیز هستند. اما رأی آثار دیگری هم دارد که از جمله می‌توان به تأثیر بر شیوه و تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات در موضوعات یا احکام مشابه و ایجاد رویۀ قضایی در مفهوم عام اشاره کرد. مداقه و امعان‌نظر در آرای صادره از دادگاه‌ها علاوه بر تبیین نقاط ضعف و قوت آرا می‌تواند موجب غنای علمی جامعۀ حقوقی در معنای عام و تصمیمات قضایی در معنای خاص آن گردد. هدف ازاین نقد، تأمل در دادنامه‌های صادره از شعبه 221 دادگاه بدوی مجتمع قضایی شهید مفتح و شعبه 66 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌ویژه در مورد عدم تشخیص حقوق دینی و عینی و زیر سؤال رفتن جایگاه قانونی مالکیت است. واکاوی و نقد آرای فوق نشان می‌دهد چگونه برخی از شعب دادگاه‌ها بدون توجه کافی به اصول حقوقی می‌توانند با صدور چنین آرایی موجب بی‌اعتمادی شهروندان در مراجعه به دادگاه‌ها را فراهم آورند. از جمله آثار و فواید نقد آرای قضایی، پرهیز از زیان‌های وارده در آینده و تحکیم یک رویۀ ثابت و استوار و الهام‌بخش برای دادگاه‌ها است.

کلیدواژه‌ها