نمایه نویسندگان

آ

 • آگاه، وحید تحلیل گزیده ی آراء شعب دیوان عدالت اداری [دوره 2، بهار 1392 (2)، 1392، صفحه 145-160]
 • آگاه، وحید تحلیل گزیده آرای شعب دیوان عدالت اداری [دوره 2، تابستان 1392 (3)، 1392، صفحه 83-102]
 • آهنگر سماکوش، محسن اصل ملزم بودن اداره به بیان دلیل و شفاف سازی حداکثری در رویه ی دادگاه های انگلستان [دوره 3، پاییز 1393 (8)، 1393، صفحه 95-110]

ا

 • احمدزاده، رسول تخفیف حبس، از تقلیل تا تبدیل [دوره 4، زمستان 1394 (13)، 1396، صفحه 99-114]
 • اردبیلی، محمدعلی نقد و بررسی تعدد معنوی جرم تهدید از طریق مزاحمت تلفنی [دوره 3، تابستان 1393 (7)، 1393، صفحه 17-28]
 • استوارسنگری، کورش ملاک صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر خسارات ناشی از ایجاد مانع در معابر عمومی توسط واحدهای عمومی و دولتی [دوره 3، تابستان 1393 (7)، 1393، صفحه 39-44]
 • استوار سنگری، کورش شکایت علیه شهرداری به دلیل تصرف زمین: عدم صلاحیت دیوان به لحاظ ترافعی بودن دعوی یا ماهیت آن؟ [دوره 3، بهار 1393 (6)، 1393، صفحه 67-72]
 • اسدی آقبلاغی، عبدالرضا تخلیه ی اماکن تجاری به دلیل انتقال به غیر بین مستاجرین شرعی [دوره 2، تابستان 1392 (3)، 1392، صفحه 61-76]
 • افشاری، فاطمه مرجع صالح رسیدگی به سوء استفاده از اختیارات مقام اداری (بررسی موردی تخلف اخفا و معدوم نمودن اسناد و مدارک دولتی توسط مقام اداری) [دوره 3، بهار 1393 (6)، 1393، صفحه 17-32]
 • السان، مصطفی مفهوم و قلمرو کتمان مدرک به عنوان جهت اعاده دادرسی [دوره 2، پاییز 1392 (4)، 1392، صفحه 35-42]
 • الهام، صادق زنای غیر محصنه [دوره 2، پاییز 1392 (4)، 1392، صفحه 43-58]
 • الهام، غلامحسین زنای غیر محصنه [دوره 2، پاییز 1392 (4)، 1392، صفحه 43-58]
 • امیراقدم، ریما تأثیر عنوان خواسته بر رسیدگی و تصمیم دادگاه [دوره 6، تابستان 1396 (19)، 1398، صفحه 77-84]
 • امیرتیموری، سعیده دعوای شرکت علیه مدیران شرکت با نمایندگی یک پنجم سهام داران (نقدی بر دادنامه شعبه 82 دادگاه عمومی تهران) [دوره 2، زمستان 1392 (5)، 1392، صفحه 67-74]
 • امینی، مهدی دفاع با تمرکز بر ایرادات رابطه ی پایه (منشا) در روابط یدهای بلافصل سند تجاری [دوره 3، پاییز 1393 (8)، 1393، صفحه 77-84]

ب

 • بابایی، ایرج بررسی انتقال حق طرح دعوای تخلیه مورد اجاره تجاری به خریدار در پرتو یک رأی [دوره 1، زمستان 1391 (1)، 1391، صفحه 33-46]
 • بابایی، ایرج استخراج و انتشار رویه قضایی دادگاه های کشور: معرفی ابعاد و چشم انداز بولتن آراء و رویه قضایی در پژوهشگاه قوه قضائیه [دوره 2، بهار 1392 (2)، 1392، صفحه 9-28]
 • بیات کمیتکی، مهناز حق بر آزادی ابراز عقیده در مصاف با نظم عمومی (بررسی پرونده لیلا شاهین به طرفیت دولت ترکیه) [دوره 4، بهار 1394 (10)، 1394، صفحه 17-52]
 • باقری نیا، حسین حقوق اساسی، موازنه و عقلانیت [دوره 5، زمستان 1395 (17)، 1397، صفحه 119-131]
 • باوی، حسن مفهوم «شروع به رسیدگی» در تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 6، تابستان 1396 (19)، 1398، صفحه 67-76]
 • بیدار، زهرا تاثیر ازدواج مجدد بر پرداخت مستمری به همسر بیمه شده متوفی در آینه آرای صادره از دیوان عدالت اداری [دوره 4، زمستان 1394 (13)، 1396، صفحه 57-66]
 • بردبار، مارال گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت دوم [دوره 6، پاییز 1396 (20)، 1398، صفحه 127-157]
 • بشیریه، بزرگمهر قابلیت تعیین مجازات برای جرم مقدمه (بررسی موردی در جرایم مقدماتی برای کلاهبرداری) [دوره 4، تابستان 1394 (11)، 1394، صفحه 53-58]
 • بشیریه، تهمورث قابلیت تعیین مجازات برای جرم مقدمه (بررسی موردی در جرایم مقدماتی برای کلاهبرداری) [دوره 4، تابستان 1394 (11)، 1394، صفحه 53-58]
 • بیگی حبیب آبادی، احمد وضعیت قراردادهای شرکت های سهامی در صورت تجاوز مدیرعامل از حدود اختیارات [دوره 2، زمستان 1392 (5)، 1392، صفحه 23-66]
 • بیگی حبیب آبادی، محمد وضعیت قراردادهای شرکت های سهامی در صورت تجاوز مدیرعامل از حدود اختیارات [دوره 2، زمستان 1392 (5)، 1392، صفحه 23-66]
 • بنایی اسکویی، مجید نفی صلاحیت بصورت خودخواسته: نقد قرار قطعی به کلاسه94/75 الی 94/141 و 94/232 مورخ 3/5/1394 رئیس محترم دیوان عدالت اداری [دوره 4، تابستان 1394 (11)، 1394، صفحه 37-52]
 • بنایی اسکویی، مجید نقد رای بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی [دوره 4، پاییز 1394 (12)، 1396، صفحه 17-34]

پ

 • پیری، فرهاد تفسیر اصل 139 قانون اساسی ایران: درس‌هایی از دعاوی گذشته [دوره 6، تابستان 1396 (19)، 1398، صفحه 17-34]
 • پورسید، بهزاد امکان سنجی ابطال سند رسمی با شهادت شهود [دوره 3، زمستان 1393 (9)، 1393، صفحه 17-38]

ت

 • توازنی زاده، عباس بررسی تأثیر تصدی یا حاکمیتی بودن اعمال دولت در تحقق مسئولیت مدنی دولت در پرونده موسوم به هموفیلیها [دوره 1، زمستان 1391 (1)، 1391، صفحه 23-32]
 • توازنی زاده، عباس تأملی در رأی شماره 308 مورخ 1394/3/18 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مفهوم و مرجع تفسیر [دوره 3، زمستان 1393 (9)، 1393، صفحه 39-56]
 • توکلی کیا، امید دیه مصدوم در صورت عدم شناسایی ضارب [دوره 6، بهار 96 (18)، 1397، صفحه 107-119]

ج

 • جاویدی آلسعدی، فرزاد تفکیک میان تغییر تعهد و تبدیل تعهد در نظام حقوقی ایران [دوره 3، زمستان 1393 (9)، 1393، صفحه 45-49]
 • جاویدی آلسعدی، فرزاد بازپژوهی نظریه صحت فروش مال مرهونه [دوره 5، زمستان 1395 (17)، 1397، صفحه 49-71]
 • جاویدی آل سعدی، فرزاد ماهیت پرداخت مال موضوع ماده 265 قانون مدنی: اماره عدم تبرع یا اماره وجود دین (نقد دادنامه شماره 9109970221301416 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) [دوره 3، تابستان 1393 (7)، 1393، صفحه 67-72]
 • جلالی، سیدحمیدرضا منع ملاقات با فرزند مشترک در تقابل با مصلحت کودک [دوره 5، پاییز 1395 (16)، 1397، صفحه 35-55]
 • جلالی، محمد تحلیل گزیده ی آراء شعب دیوان عدالت اداری [دوره 2، بهار 1392 (2)، 1392، صفحه 145-160]
 • جلالی، محمد تحلیل گزیده آرای شعب دیوان عدالت اداری [دوره 2، تابستان 1392 (3)، 1392، صفحه 83-102]
 • جلالی، محمد تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارهای عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری [دوره 3، تابستان 1393 (7)، 1393، صفحه 29-38]
 • جلالی، محمد اصل برابری ورود به خدمات عمومی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری [دوره 3، پاییز 1393 (8)، 1393، صفحه 41-60]
 • جلالی، محمد آزادی بیان وکلا در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 3، زمستان 1393 (9)، 1393، صفحه 111-128]
 • جلالی (سایر)، محمد گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت اول [دوره 6، تابستان 1396 (19)، 1398، صفحه 101-129]
 • جلالی (سایر)، محمد گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت دوم [دوره 6، پاییز 1396 (20)، 1398، صفحه 127-157]

ح

 • حجتی، سید محمد شریف بررسی آثار عدم اجرای طرح های مصوب دولتی در مهلت مقرر قانونی بر اعتبار طرح و وضعیت اراضی واقع در آن ها [دوره 2، بهار 1392 (2)، 1392، صفحه 115-144]
 • حیدری، فروغ اصل برابری ورود به خدمات عمومی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری [دوره 3، پاییز 1393 (8)، 1393، صفحه 41-60]
 • حیدری، فروغ لزوم مستدل بودن آرای مراجع حل اختلاف کار [دوره 3، زمستان 1393 (9)، 1393، صفحه 99-104]
 • حیدری، فروغ تاملی بر اصل استمرار خدمات عمومی در پرتو قوانین و آرای دیوان عدالت اداری ایران [دوره 5، پاییز 1395 (16)، 1397، صفحه 17-33]
 • حسینی پویا، سید محسن صدور قرار رد دعوی درخصوص مطالبه وجه قسمتی از یک فقره چک [دوره 4، تابستان 1394 (11)، 1394، صفحه 81-88]
 • حسنوند، محمد یادداشت هایی بر گزیده ی آرای قضایی دیوان عدالت اداری [دوره 2، پاییز 1392 (4)، 1392، صفحه 89-118]
 • حسنوند، محمد موردکاوی مفهوم «استفادۀ عمومی» در تملک اموال خصوصی جهت اجرای طرح‌های عمومی [دوره 6، پاییز 1396 (20)، 1398، صفحه 109-126]

خ

 • خان‌محمدزاده، راحله خسارت قابل جبران در صورت مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع [دوره 5، تابستان 1395 (15)، 1397، صفحه 37-52]

د

 • دارویی، عباسعلی قائم مقامی خریدار عین مستاجره نسبت به حق تخلیه ی مالک قبلی [دوره 2، تابستان 1392 (3)، 1392، صفحه 25-38]
 • داودی، حسین توافق بر خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر رویه قضایی [دوره 4، زمستان 1394 (13)، 1396، صفحه 17-36]
 • درویشی هویدا، یوسف مسئولیت تضامنی و امکان طرح دعوا علیه کلیه مسئولین بدون رعایت ترتیب خاص [دوره 4، بهار 1394 (10)، 1394، صفحه 53-66]
 • دهقانی، طاهره بزه اختلاس توام با جعل در پرتو نقد یک رای [دوره 5، پاییز 1395 (16)، 1397، صفحه 95-105]
 • دهقانی، طاهره بزه ترک انفاق قبل از شروع زندگی مشترک در پرتو نقد و بررسی دو رای [دوره 5، زمستان 1395 (17)، 1397، صفحه 73-82]
 • دهقانی، طاهره تأثیر متواری بودن متهم اصلی در رسیدگی به اتهام معاون جرم، در پرتو نقد و بررسی یک حکم [دوره 6، پاییز 1396 (20)، 1398، صفحه 103-108]

ذ

 • ذوقی، محمدصادق نقش فرزند آوری از طریق دریافت جنین: بررسی حق طلاق زوجه در خصوص، بند 10 سند ازدواج [دوره 5، پاییز 1395 (16)، 1397، صفحه 57-75]

ر

 • رامشی، میثم عدم قائم مقامی خواهان در دعوای مطالبه خسارت [دوره 5، تابستان 1395 (15)، 1397، صفحه 53-66]
 • رحیمیان، حسن تکلیف محاکم عمومی به تبعیت از تصویب‌نامه‌های قانونی هیأت وزیران به لحاظ ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان [دوره 6، پاییز 1396 (20)، 1398، صفحه 40-48]
 • رحیمیان، رضا عدم قابلیت ابطال سند مالکیت رسمی شخص ثالث (غیر دخیل در دادرسی کیفری) در مقام رد مال به شاکی خصوصی [دوره 6، بهار 96 (18)، 1397، صفحه 99-105]
 • رحمدل، منصور جواز یا منع تخفیف در مجازات جرم انتقال مال غیر [دوره 4، پاییز 1394 (12)، 1396، صفحه 47-56]
 • رستمی، سینا تخفیف حبس، از تقلیل تا تبدیل [دوره 4، زمستان 1394 (13)، 1396، صفحه 99-114]
 • رستمی چلکاسری، عباداله ماهیت و گستره غرامت قابل مطالبه از بایع در مبیع مستحق للغیر (نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 733-93/7/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور) [دوره 3، تابستان 1393 (7)، 1393، صفحه 45-66]
 • رضایی، مرتضی تبلور اصل عدالت اجتماعی در رویه ی قضایی: نقش دیوان عدالت اداری در پاسداشت حقوق مربوط به تامین اجتماعی [دوره 2، پاییز 1392 (4)، 1392، صفحه 13-34]
 • رضائی، علی تاثیر قوه قاهره بر مطالبه وجه التزام قراردادی [دوره 4، زمستان 1394 (13)، 1396، صفحه 67-80]
 • رضائی، علی حضانت فرزند بالغ [دوره 5، بهار 1395 (14)، 1397، صفحه 103-112]
 • رفیعی علوی، سیداحسان نقش فرزند آوری از طریق دریافت جنین: بررسی حق طلاق زوجه در خصوص، بند 10 سند ازدواج [دوره 5، پاییز 1395 (16)، 1397، صفحه 57-75]
 • رهبری، ابراهیم نقدی بر نحوه مداخله دیوان عدالت اداری در تصمیمات قطعی شورای رقابت [دوره 6، تابستان 1396 (19)، 1398، صفحه 45-58]

ز

 • زارعی، محمدمهدی عدم قائم مقامی خواهان در دعوای مطالبه خسارت [دوره 5، تابستان 1395 (15)، 1397، صفحه 53-66]
 • زرکلام، ستار کلیات روش تفسیر آراء قضایی [دوره 1، زمستان 1391 (1)، 1391، صفحه 1-21]
 • زرکلام، ستار نقد و بررسی زوال داوری به دلیل فوت یکی از طرفین دعوا [دوره 3، بهار 1393 (6)، 1393، صفحه 41-48]
 • زهروی، رضا تخفیف حبس، از تقلیل تا تبدیل [دوره 4، زمستان 1394 (13)، 1396، صفحه 99-114]

س

 • ساعتچی، علی ماهیت پرداخت مال موضوع ماده 265 قانون مدنی: اماره عدم تبرع یا اماره وجود دین (نقد دادنامه شماره 9109970221301416 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) [دوره 3، تابستان 1393 (7)، 1393، صفحه 67-72]
 • ساعتچی، علی تفکیک میان تغییر تعهد و تبدیل تعهد در نظام حقوقی ایران [دوره 3، زمستان 1393 (9)، 1393، صفحه 45-49]
 • ساعتچی، علی بازپژوهی نظریه صحت فروش مال مرهونه [دوره 5، زمستان 1395 (17)، 1397، صفحه 49-71]
 • سیاه بیدی کرمانشاهی، سعید تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید [دوره 6، بهار 96 (18)، 1397، صفحه 137-151]
 • سیاوشی، سامان بررسی صلاحیت دادگاه عمومی بخش در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب [دوره 6، پاییز 1396 (20)، 1398، صفحه 49-57]
 • سرگزی، محمدرضا ماهیت و گستره غرامت قابل مطالبه از بایع در مبیع مستحق للغیر (نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 733-93/7/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور) [دوره 3، تابستان 1393 (7)، 1393، صفحه 45-66]
 • سلطانی، سیدناصر نقد و بررسی یک قرار مجرمیت و رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر در خصوص جرایم علیه حقوق و آزادی های عمومی [دوره 2، زمستان 1392 (5)، 1392، صفحه 99-18]
 • سلطانی، سیدناصر روش نقد و بررسی آرای قضایی در نظام آموزش حقوقی فرانسه [دوره 5، زمستان 1395 (17)، 1397، صفحه 133-160]

ش

 • شایگان، اسماعیل اصل « لزوم ارائه تمامی جهات قانونی در دعوا » در رویه قضایی فرانسه [دوره 5، پاییز 1395 (16)، 1397، صفحه 113-119]
 • شاهنوش فروشانی، محمدعبدالصالح قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول [دوره 4، تابستان 1394 (11)، 1394، صفحه 119-136]
 • شاهنوش فروشانی، محمدعبدالصالح آنی یا مستمر بودن جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 1384 [دوره 4، پاییز 1394 (12)، 1396، صفحه 110-143]
 • شاهنوش فروشانی، محمدعبدالصالح بلاتوجیه بودن استناد به قاعده فقهی لاضرر برای اثبات لزوم جبران خسارت ناشی از هزینه های درمان صدمه بدنی [دوره 3، پاییز 1393 (8)، 1393، صفحه 89-94]
 • شاهنوش فروشانی، محمدعبدالصالح بررسی امکان اعمال حق حبس در اقاله [دوره 5، بهار 1395 (14)، 1397، صفحه 94-102]
 • شاهنوش فروشانی، محمدعبدالصالح ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع با تاریخ مقدم (نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران) [دوره 5، بهار 1395 (14)، 1397، صفحه 125-144]
 • شاهنوش فروشانی، محمدعبدالصالح اثر قید عند الاستطاعه بودن مهریه بر حق حبس زوجه [دوره 5، پاییز 1395 (16)، 1397، صفحه 85-93]
 • شاهنوش فروشانی، محمدعبدالصالح حق حبس در عقود غیر تملیکی [دوره 5، زمستان 1395 (17)، 1397، صفحه 83-94]
 • شاهنوش فروشانی، محمد عبدالصالح صدور قرار عدم استماع دعوا در رسیدگی به دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اثبات مالکیت املاک توقیف شده ( موضوع ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی) [دوره 2، پاییز 1392 (4)، 1392، صفحه 59-76]
 • شجاعیان، خدیجه صلاحیت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در صدور پروانه کسب [دوره 3، پاییز 1393 (8)، 1393، صفحه 71-76]
 • شجاعیان، خدیجه اصل غیرعقلایی بودن : از جهات نظارت قضایی در نظام حقوقی استرالیا [دوره 4، بهار 1394 (10)، 1394، صفحه 117-132]
 • شیرانی بیدآبادی، پویا نقد رأی صادره درخصوص تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات [دوره 6، بهار 96 (18)، 1397، صفحه 121-129]
 • شریفی، مهدی وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در آیین دادرسی مدنی (پاییز و زمستان 1391) [دوره 4، پاییز 1394 (12)، 1396، صفحه 97-108]
 • شریفی، مهدی وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در آیین دادرسی مدنی (سال 1392) [دوره 4، زمستان 1394 (13)، 1396، صفحه 121-130]
 • شریفی، مهدی گزارش وحدت و تهافت رویه قضایی در امور تجاری ( سال 1392) – قسمت دوم [دوره 5، پاییز 1395 (16)، 1397، صفحه 121-127]
 • شریفی، مهدی وحدت و تهافت رویه قضائی نزد دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران در حقوق تجارت (پاییز و زمستان 1391) [دوره 5، بهار 1395 (14)، 1397، صفحه 117-123]
 • شعبانی، فاطمه مسئولیت پزشک در خصوص اشتباه در تشخیص: شرحی بر پرونده ماسینون علیه قیس [دوره 2، تابستان 1392 (3)، 1392، صفحه 103-126]
 • شهبازی، امید نقد رأی صادره درخصوص تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات [دوره 6، بهار 96 (18)، 1397، صفحه 121-129]
 • شهبازی، امید مفهوم «شروع به رسیدگی» در تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 6، تابستان 1396 (19)، 1398، صفحه 67-76]
 • شهبازی، امید بررسی حق تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت های بدنی [دوره 6، پاییز 1396 (20)، 1398، صفحه 81-102]
 • شهنیایی، احمد مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون؛ کنکاشی در یک رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری [دوره 2، بهار 1392 (2)، 1392، صفحه 71-90]
 • شهنیایی، احمد نقد رویه دادگاه ها مبنی بر عدم قابلیت اعتراض به آراء هیأت داوری بازار اوراق بهادار [دوره 4، تابستان 1394 (11)، 1394، صفحه 73-80]

ص

 • صابری، علی منسوخ یا معتبر بودن قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (یادداشتی بر یک رأی مستند به این قانون) [دوره 3، پاییز 1393 (8)، 1393، صفحه 85-88]
 • صابری، علی یک رأی و دو دیدگاه متفاوت در موضوع ضرورت یا اختیار برای تشکیل جلسه دادرسی: دیدگاه دوم- تشکیل جلسه: ضرورت یا اختیار [دوره 4، بهار 1394 (10)، 1394، صفحه 107-110]
 • صادقی، محمد ضابطۀ حقوقی تشخیص صلاحیتِ مراجعِ مقررات‌گذارِ بخشی و فرابخشی [دوره 4، زمستان 1394 (13)، 1396، صفحه 81-98]
 • صادقی، محمد خسارت قابل جبران در صورت مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع [دوره 5، تابستان 1395 (15)، 1397، صفحه 37-52]
 • صادقی، محمد مطالبۀ خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار [دوره 6، بهار 96 (18)، 1397، صفحه 15-27]
 • صادقی، محمد هدف دادرسی در دعاوی خصوصیِ برخوردار از جنبۀ اقتصادی [دوره 5، زمستان 1395 (17)، 1397، صفحه 35-47]
 • صادق منش، جعفر تعدد جرم و تکلیف دادگاه در مقام صدور حکم: نقدی بر فرایند رسیدگی به یک پرونده [دوره 2، پاییز 1392 (4)، 1392، صفحه 77-88]
 • صادق نژاد، مجید قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول [دوره 4، تابستان 1394 (11)، 1394، صفحه 119-136]
 • صادق نژاد، مجید آنی یا مستمر بودن جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 1384 [دوره 4، پاییز 1394 (12)، 1396، صفحه 110-143]
 • صفایی، سیدحسین عدم تنفیذ فسخ به دلیل مخالفت با مقتضای ذات عقد [دوره 2، زمستان 1392 (5)، 1392، صفحه 17-22]
 • صفایی، سید حسین ضابطه تقسیم مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیله ی نقلیه: رأی وحدت رویه ی شماره ی 717 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1390/2/6 و ماده ی 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 2، بهار 1392 (2)، 1392، صفحه 29-40]
 • صفایی، سید حسین تاثیر تقصیر عمدی یا سنگین در شرط عدم مسئولیت [دوره 2، تابستان 1392 (3)، 1392، صفحه 7-24]

ط

ع

 • عابدی، محمد تقی روشهای جایگزین حل و فصل دعاوی (ADR) و توسعه مفهومی صلاحیت قضایی [دوره 1، زمستان 1391 (1)، 1391، صفحه 47-68]
 • عابدی، محمد تقی ارزیابی تاثیر شرایط شکلی اعتبار موافقتنامه داوری در صلاحیت داور بین المللی (شرط داوری مکتوب، شرط داوری ضمنی و شرط داوری به طریق ارجاع و احاله) [دوره 1، زمستان 1391 (1)، 1391، صفحه 103-125]
 • عاشوری، مهدی مسئولیت پزشک در خصوص اشتباه در تشخیص: شرحی بر پرونده ماسینون علیه قیس [دوره 2، تابستان 1392 (3)، 1392، صفحه 103-126]
 • عباسی، بیژن بررسی و نقد رأی شماره 4 مورخ 14/1/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اختیارات سازمان های اداری [دوره 1، زمستان 1391 (1)، 1391، صفحه 95-102]
 • عظیم زاده، شادی نقد و بررسی چالش های حاکم بر «جرایم در حکم کلاهبرداری» با لحاظ تحولات قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 2، زمستان 1392 (5)، 1392، صفحه 81-90]
 • عظیم زاده، شادی رویه و تهافت آرای قضایی در امور کیفری شعب دیوان عالی کشور [دوره 3، بهار 1393 (6)، 1393، صفحه 107-110]
 • علی دادزاده، روح اله نقد دادنامه شماره دیوان 170/86 مورخ 20/3/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با هیات‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور [دوره 5، زمستان 1395 (17)، 1397، صفحه 95-112]

غ

 • غفاری الهی کاشانی، نجمه صدور حکم برائت در صورت عدم احراز بزه توسط دادگاه [دوره 5، بهار 1395 (14)، 1397، صفحه 113-116]
 • غفاری فارسانی، بهنام قلمرو قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 86: نقدی بر رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور [دوره 4، بهار 1394 (10)، 1394، صفحه 67-88]

ف

 • فاطمی، ثریا تهافت آراء قضایی در امور اداری (شعب دیوان عدالت اداری) [دوره 3، بهار 1393 (6)، 1393، صفحه 111-114]
 • فتاحی، مهدی رویه و تهافت آرای قضایی نزد دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی ( پاییز و زمستان 1391) [دوره 2، زمستان 1392 (5)، 1392، صفحه 133-146]
 • فتاحی، مهدی رویه و تهافت آرای قضایی در امور مدنی (دادگاه های تجدیدنظر استان تهران) [دوره 3، بهار 1393 (6)، 1393، صفحه 91-106]
 • فتاحی، مهدی وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (پاییز و زمستان 1391) [دوره 3، تابستان 1393 (7)، 1393، صفحه 89-104]
 • فتاحی، مهدی استناد و استدلال در فرایند توجیه آراء قضائی [دوره 4، پاییز 1394 (12)، 1396، صفحه 35-46]
 • فتاحی، مهدی دعوای مطالبه‌اجرت‌المثلِ ایام تصرفِ املاکِ تصرف‌شده از سوی دستگاه‌های اجرائی در راستای اجرایِ طرح‌های عمومی و عمرانی [دوره 4، زمستان 1394 (13)، 1396، صفحه 37-56]
 • فتاحی، مهدی اقامه دعوا علیه شهرداری مناطق و پاسخگوئی به دعاوی از سوی شهرداری مناطق [دوره 5، بهار 1395 (14)، 1397، صفحه 17-34]
 • فتاحی، مهدی وحدت و تهافت رویه قضایی در امور مدنی (دادگاه های تجدیدنظر استان تهران سال 1392) [دوره 4، بهار 1394 (10)، 1394، صفحه 133-142]
 • فتاحی، مهدی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، تابستان 1394 (11)، 1394، صفحه 17-36]
 • فتاحی، مهدی طرقِ اسقاطِ حقِ عزل وکیل و اثر آن بر ماهیتِ عقدِ وکالت [دوره 5، تابستان 1395 (15)، 1397، صفحه 17-36]
 • فتحی، بدیع وحدت و تهافت رویه قضایی نزد دیوان عالی کشور در آیین دادرسی مدنی (پاییز و زمستان 1391) [دوره 3، پاییز 1393 (8)، 1393، صفحه 111-122]
 • فتحی، بدیع وحدت و تهافت رویه قضایی شعب دیوان عالی کشور در امور مدنی (پاییز و زمستان 1391) [دوره 3، زمستان 1393 (9)، 1393، صفحه 129-132]
 • فراهانی، سجاد قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول [دوره 4، تابستان 1394 (11)، 1394، صفحه 119-136]
 • فرهانی روحانی، نوشین ماهیت و گستره غرامت قابل مطالبه از بایع در مبیع مستحق للغیر (نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 733-93/7/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور) [دوره 3، تابستان 1393 (7)، 1393، صفحه 45-66]
 • فروغی، معین دعوای فسخ قرارداد با استناد به مواد کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب سال 1980 میلادی: شرحی بر پرونده شرکت عرضه و بازاریابی والرو علیه شرکت گرینی او و شرکت تجاری گرینی او [دوره 5، تابستان 1395 (15)، 1397، صفحه 117-131]
 • فلاحی، ابوالقاسم ملاک تشخیص درجه در مجازات های متعدد (نقد رأی وحدت رویه شماره 744 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ94/8/19) [دوره 3، زمستان 1393 (9)، 1393، صفحه 57-78]
 • فلاح زاده، علی محمد نقد دادنامه شماره دیوان 170/86 مورخ 20/3/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با هیات‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور [دوره 5، زمستان 1395 (17)، 1397، صفحه 95-112]

ق

 • قوه قضاییه، پژوهشگاه گزارش نشست نقد رأی با موضوع : حقوق دارنده علامت تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار [دوره 5، زمستان 1395 (17)، 1397، صفحه 161-183]
 • قوه قضاییه، پژوهشگاه گزارش نشست نقد رأی: زمان خروج فرزند از حضانت والدین (بلوغ یا رشد) [دوره 6، بهار 96 (18)، 1397، صفحه 157-176]

ک

 • کارچانی، مهدی گزارش نشست قضائی با موضوع: ذی‌نفع دعوای ابطال گواهینامه اختراع با نگاه به رویه قضائی [دوره 5، پاییز 1395 (16)، 1397، صفحه 129-144]
 • کارچانی، مهدی ضرورت أخذ مجوز از صاحب حق جهت ترجمه اثر [دوره 6، بهار 96 (18)، 1397، صفحه 131-135]
 • کارچانی، مهدی بلاتوجیه بودن عدم ثبت علامت تجاری به سبب کاربرد قبلی علامت برای کالاهای خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه [دوره 6، تابستان 1396 (19)، 1398، صفحه 85-89]
 • کارچانی، مهدی شیوه احراز مشهور بودن علامت تجاری و ملاک‌های تشخیص مشابهت کالاها یا خدمات [دوره 6، پاییز 1396 (20)، 1398، صفحه 159-186]
 • کاظمی، سیدمهدی تهافت رویه قضایی محاکم کیفری استان تهران در خصوص اعتبار رأی وحدت رویه شماره 633 [دوره 6، بهار 96 (18)، 1397، صفحه 153-156]
 • کامیاب، میثا نگاهی به رأی شورای دولتی در مورد ممنوعیت پوشش شنای زنان مسلمان در سواحل فرانسه [دوره 5، تابستان 1395 (15)، 1397، صفحه 93-110]
 • کاویانی، کورش آثار حقوقی خط زدن عبارت «بحواله کرد» در چک [دوره 2، بهار 1392 (2)، 1392، صفحه 91-98]
 • کاویانی، کورش دعوای شرکت علیه مدیران شرکت با نمایندگی یک پنجم سهام داران (نقدی بر دادنامه شعبه 82 دادگاه عمومی تهران) [دوره 2، زمستان 1392 (5)، 1392، صفحه 67-74]
 • کریمی، سحر نقد دادنامه ٩١٠٩١٣ دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ تأثیر عدم رعایت اصل ١٣٩ قانون اساسی بر صحت قرارداد داوری [دوره 6، تابستان 1396 (19)، 1398، صفحه 35-44]
 • کریمی، عباس نقد دادنامه ٩١٠٩١٣ دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ تأثیر عدم رعایت اصل ١٣٩ قانون اساسی بر صحت قرارداد داوری [دوره 6، تابستان 1396 (19)، 1398، صفحه 35-44]

گ

 • گرجی ازندریانی، علی اکبر تبلور اصل عدالت اجتماعی در رویه ی قضایی: نقش دیوان عدالت اداری در پاسداشت حقوق مربوط به تامین اجتماعی [دوره 2، پاییز 1392 (4)، 1392، صفحه 13-34]

ل

 • لجم اورک، حسن حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراها درخصوص جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی: نقدی بر سه رأی دیوان عالی کشور [دوره 6، پاییز 1396 (20)، 1398، صفحه 69-79]

م

 • متین راسخ، مجید قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن [دوره 3، بهار 1393 (6)، 1393، صفحه 57-66]
 • محجوب، سعید امکان سنجی ابطال سند رسمی با شهادت شهود [دوره 3، زمستان 1393 (9)، 1393، صفحه 17-38]
 • محجوب، سعید نشست نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران با موضوع تاثیر قید عندالاستطاعه بودن مهریه در حق حبس زوجه مورخ دوم شهریور ماه 1395 [دوره 4، زمستان 1394 (13)، 1396، صفحه 131-144]
 • محجوب، سعید فرزنددار نشدن زوجین و نقش اهداء جنین در تحقق آن [دوره 5، تابستان 1395 (15)، 1397، صفحه 87-91]
 • محجوب، سعید اعمال حق وکالت در طلاق توسط زوجه با تحقق شرط ناباروری زوج [دوره 6، بهار 96 (18)، 1397، صفحه 83-97]
 • محسنی، حسن نحوه محاسبه تمبر مالیاتی وکلا در دعوای غیرمنقول [دوره 3، بهار 1393 (6)، 1393، صفحه 33-40]
 • محسنی، حسن یک رأی و دو دیدگاه متفاوت در موضوع ضرورت یا اختیار برای تشکیل جلسه دادرسی: دیدگاه اول- نقض اصول دادرسی و سلب حقوق اصحاب دعوا با تشکیل ندادن نخستین جلسه دادرسی [دوره 4، بهار 1394 (10)، 1394، صفحه 89-106]
 • محسنی، حسن ضمانت اجرای خودداری از آزمایش بدن [دوره 5، زمستان 1395 (17)، 1397، صفحه 17-33]
 • محمدی، محمد رضا نقدی بر شیوه استدلال دادگاه ها در آراء حقوقی [دوره 3، پاییز 1393 (8)، 1393، صفحه 17-40]
 • محمدی، محمد رضا اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد عادی انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسؤولیت محدود [دوره 4، بهار 1394 (10)، 1394، صفحه 111-116]
 • محمدی، محمد رضا گزارش نشست گروه حقوق مدنی؛ نقد رأی در مورد معامله وکیل با خود [دوره 6، تابستان 1396 (19)، 1398، صفحه 131-152]
 • میرزایی امغانی، مجید تحمیل مسئولیت بر اصیل واقعی ورای حجاب شخصیت حقوقی شرکت تجاری در یک رأی قضایی [دوره 5، بهار 1395 (14)، 1397، صفحه 75-91]
 • میرزانژاد جویباری، اکبر ارتباط قاعده ایفای ناروا با ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در آینه یک رأی [دوره 1، زمستان 1391 (1)، 1391، صفحه 69-84]
 • میرزانژاد جویباری، اکبر تعهدات ابتدائی و آثار آن (بازخوانی یک رأی) [دوره 3، پاییز 1393 (8)، 1393، صفحه 61-70]
 • میرزانژاد جویباری، اکبر انتقال طلب و آثار آن [دوره 3، زمستان 1393 (9)، 1393، صفحه 79-88]
 • میرزانژاد جویباری، اکبر درنگی پیرامون مواد 22، 46 ،47 و 48 قانون ثبت به بهانه نظریه جدید شورای نگهبان [دوره 5، بهار 1395 (14)، 1397، صفحه 35-73]
 • میرزانژد جویباری، اکبر تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین و انتقال طلب: وحدت یا تعدد [دوره 2، بهار 1392 (2)، 1392، صفحه 41-58]
 • میرشکاری، عباس مسئولیت مدنی بانک ها [دوره 2، بهار 1392 (2)، 1392، صفحه 59-70]
 • میرشکاری، عباس تغییر نام به دلیل شهرت به نامِ غیر مندرج در شناسنامه [دوره 2، تابستان 1392 (3)، 1392، صفحه 39-60]
 • معتمدی، جواد غیرقابل استماع بودن دعوای مدیران موضوع ماده 136 ل.ا.ق.تجارت در فرض انقضای مدت ماموریت [دوره 3، تابستان 1393 (7)، 1393، صفحه 73-78]
 • معتمدی، جواد اختیارات هیأت مدیره به موازات مدیرعامل؛ نقد رای شماره 9209970223701447 شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران [دوره 6، تابستان 1396 (19)، 1398، صفحه 59-65]
 • مقصودی، رضا توافق بر دادگاه صالح در قراردادهای بین المللی: توجیه و نقد رویه قضایی [دوره 4، تابستان 1394 (11)، 1394، صفحه 59-72]
 • مقصودی، رضا توافق بر خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر رویه قضایی [دوره 4، زمستان 1394 (13)، 1396، صفحه 17-36]
 • ممنون، مریم یادداشت هایی بر بعضی آراء مراجع قضایی کیفری [دوره 3، تابستان 1393 (7)، 1393، صفحه 79-88]
 • ممنون، مریم رسیدگی دادگاه بدوی در محدوده جرایم مندرج در کیفرخواست [دوره 4، پاییز 1394 (12)، 1396، صفحه 77-96]
 • ممنون، مریم وحدت رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در تعیین مجازات جرایم تهدید و توهین از طریق ارسال پیامک [دوره 4، بهار 1394 (10)، 1394، صفحه 143-146]
 • ممنون، مریم یادداشتی بر صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه [دوره 5، تابستان 1395 (15)، 1397، صفحه 111-116]
 • ممنون، مریم یادداشتی بر صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم خرید و فروش، حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیر مجاز [دوره 5، پاییز 1395 (16)، 1397، صفحه 107-111]
 • منتظری، محمدحسین تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارهای عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری [دوره 3، تابستان 1393 (7)، 1393، صفحه 29-38]
 • مهرآرام، پرهام ابطال محدودیت حریم میراث فرهنگی (نقدی بر رأی صادره از شعبه ی اول دیوان عدالت اداری شماره دادنامه 9309970900100548) [دوره 4، پاییز 1394 (12)، 1396، صفحه 63-76]

ن

 • ناظمی، نازآفرین یادداشتی بر رأی دیوان عالی فدرال آلمان در پرونده " رالتگراویر" قانون ثبت اختراع، مواد 24 و بند یک ماده 85 [دوره 6، تابستان 1396 (19)، 1398، صفحه 91-99]
 • نجابت خواه، مرتضی مقید نبودن صلاحیت مرجع عمومی به استاپل [دوره 3، بهار 1393 (6)، 1393، صفحه 73-80]
 • نجات زادگان، مجید صدور قرار رد دعوی درخصوص مطالبه وجه قسمتی از یک فقره چک [دوره 4، تابستان 1394 (11)، 1394، صفحه 81-88]
 • نجفی، حسین موردکاوی مفهوم «استفادۀ عمومی» در تملک اموال خصوصی جهت اجرای طرح‌های عمومی [دوره 6، پاییز 1396 (20)، 1398، صفحه 109-126]
 • نجفی، حمیدرضا گزارش نشست نقد رأی: اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی نقد رأی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران [دوره 2، زمستان 1392 (5)، 1392، صفحه 157-169]
 • نجفی، حمیدرضا گزارش نشست نقد رأی: مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه [دوره 3، تابستان 1393 (7)، 1393، صفحه 123-135]
 • نجفی، حمیدرضا گزارش نشست نقد رأی: شمول حکم یا عدم شمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نسبت به جرایم در حکم کلاهبرداری (نقد رأی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران) [دوره 3، پاییز 1393 (8)، 1393، صفحه 127-136]
 • نجفی، حمیدرضا گزارش نشست نقد رأی: طرف دعوای ورشکستگی (نقد رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران) [دوره 3، زمستان 1393 (9)، 1393، صفحه 133-151]
 • نجفی، حمیدرضا گزارش نشست نقد رأی: اعتبار امر قضاوت شده (نقد رأی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران) [دوره 4، بهار 1394 (10)، 1394، صفحه 149-160]
 • نجفی، حمید رضا گزارش نشست نقد رأی: اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک [دوره 3، بهار 1393 (6)، 1393، صفحه 115-127]
 • نعیمی، زکیه اختیار مدیون نسبت به تعیین دین پس از پرداخت [دوره 4، تابستان 1394 (11)، 1394، صفحه 89-96]
 • نعیمی، زکیه قاعده اعتبار امر مختومه و جا به جایی طرفین دعوا [دوره 4، پاییز 1394 (12)، 1396، صفحه 57-62]
 • نعیمی، زکیه فور و تراخی در اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه [دوره 4، زمستان 1394 (13)، 1396، صفحه 115-120]
 • نعیمی، زکیه اصل عدم تبرع و ادعای پرداخت مهریه [دوره 5، تابستان 1395 (15)، 1397، صفحه 67-81]
 • نعیمی، زکیه اثر تفکیک جهات دعوی طلاق از ناحیه زوجه [دوره 5، زمستان 1395 (17)، 1397، صفحه 113-118]
 • نعیمی، زکیه نقش بذل مال در طلاق مستند به عسروحرج زوجه [دوره 6، پاییز 1396 (20)، 1398، صفحه 59-67]

و

 • واعظی، سید مجتبی یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری [دوره 2، زمستان 1392 (5)، 1392، صفحه 119-132]
 • واعظی، سید مجتبی یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری [دوره 3، بهار 1393 (6)، 1393، صفحه 81-90]
 • ورمزیار، محمد مقایسه ی هیات حل اختلاف ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری با نهاد داوری در آینه ی یک رای ( دادنامه 1656 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهرن) [دوره 2، بهار 1392 (2)، 1392، صفحه 99-114]
 • ویژه، حمدرضا صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی (با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره 252 مورخ 13/8/1380 هیات عمومی دیوان) [دوره 1، زمستان 1391 (1)، 1391، صفحه 85-94]
 • ویژه، محمدرضا بررسی آثار عدم اجرای طرح های مصوب دولتی در مهلت مقرر قانونی بر اعتبار طرح و وضعیت اراضی واقع در آن ها [دوره 2، بهار 1392 (2)، 1392، صفحه 115-144]

ی

 • یاوری، اسدالله الگو و چارچوب نقد و تحلیل آراء قضایی [دوره 6، پاییز 1396 (20)، 1398، صفحه 17-39]
 • یوسفی، ابوالفضل نقد و بررسی حکم به محرومیت از مرخصی از زندان [دوره 3، بهار 1393 (6)، 1393، صفحه 49-56]
 • یوسفی، ابولفضل نقد و بررسی تعارض شکایت افترا و حق دادخواهی [دوره 2، زمستان 1392 (5)، 1392، صفحه 75-80]
 • یوسفی، ابولفضل رویه و تهافت آرای قضایی نزد دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری (پاییز و زمستان 1391) [دوره 2، زمستان 1392 (5)، 1392، صفحه 147-156]
 • یوسفی، ابولفضل وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری [دوره 3، تابستان 1393 (7)، 1393، صفحه 105-122]
 • یوسفی، ابولفضل وحدت و تهافت رویه قضایی نزد شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری [دوره 3، پاییز 1393 (8)، 1393، صفحه 123-126]
 • یوسفی، ابولفضل نقد یک رأی صادره در موضوع ارتکاب بزه رابطه نامشروع از طریق پیامک [دوره 3، زمستان 1393 (9)، 1393، صفحه 105-110]
 • یوسفی، ابولفضل وحدت رویه قضایی شعب دیوانعالی کشور در سال 1391 درخصوص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز [دوره 4، بهار 1394 (10)، 1394، صفحه 147-148]
 • یوسفی، ابولفضل یادداشتی بر رأی صادره در موضوع عدم کسر مدت بازداشت موقت از مجازات قضایی در جرایم تعزیری منصوص شرعی [دوره 4، تابستان 1394 (11)، 1394، صفحه 105-110]
 • یوسفی، ابولفضل بزه اختلاس توام با جعل در پرتو نقد یک رای [دوره 5، پاییز 1395 (16)، 1397، صفحه 95-105]
 • یوسفی، ابولفضل بزه ترک انفاق قبل از شروع زندگی مشترک در پرتو نقد و بررسی دو رای [دوره 5، زمستان 1395 (17)، 1397، صفحه 73-82]
 • یوسفی، ابولفضل تأثیر متواری بودن متهم اصلی در رسیدگی به اتهام معاون جرم، در پرتو نقد و بررسی یک حکم [دوره 6، پاییز 1396 (20)، 1398، صفحه 103-108]