دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، تابستان 1400 

نقدِ موضوع محور

5. رفع ابهام از گزارش اصلاحی در رویه قضایی

10.22106/jcr.2021.539744.1362

فرید صحرائی؛ جواد جمشیدی


نقدِ رأی محور

6. تحقق جرم تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع

10.22106/jcr.2021.538331.1354

احمدرضا موسوی مصباح الشریعه