دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، تیر 1400، صفحه 1-152 

نقدِ رأی محور

6. تحقق جرم تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع

صفحه 99-125

10.22106/jcr.2021.538331.1354

احمدرضا موسوی مصباح الشریعه