دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، مهر 1400 

گزارش رویه قضایی

تحولات صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در جرائم علیه امنیت

10.22106/jcr.2021.534272.1351

سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ محمدرضا طالبی