دوره و شماره: دوره 2، بهار 1392 (2) - شماره پیاپی 2، بهار 1392، صفحه 1-160 

یادداشت رأی

9. تحلیل گزیده ی آراء شعب دیوان عدالت اداری

صفحه 145-160

محمد جلالی؛ وحید آگاه