دوره و شماره: دوره 2، تابستان 1392 (3) - شماره پیاپی 3، تابستان 1392، صفحه 1-126 

یادداشت رأی

6. تحلیل گزیده آرای شعب دیوان عدالت اداری

صفحه 83-102

محمد جلالی؛ وحید آگاه