دوره و شماره: دوره 2، زمستان 1392 (5) - شماره پیاپی 5، زمستان 1392، صفحه 1-169 

نقدِ موضوع محور

2. وضعیت قراردادهای شرکت های سهامی در صورت تجاوز مدیرعامل از حدود اختیارات

صفحه 23-66

احمد بیگی حبیب آبادی؛ محمد بیگی حبیب آبادی