دوره و شماره: دوره 3، پاییز 1393 (8) - شماره پیاپی 8، پاییز 1393، صفحه 1-100 

بایسته های نگارش و نقد رأی

1. نقدی بر شیوه استدلال دادگاه ها در آراء حقوقی

صفحه 17-40

محمد رضا محمدی


نقدِ رأی محور

3. تعهدات ابتدائی و آثار آن (بازخوانی یک رأی)

صفحه 61-70

اکبر میرزانژاد جویباری