دوره و شماره: دوره 3، پاییز 1393 (8) - شماره پیاپی 8، پاییز 1393، صفحه 1-100