دوره و شماره: دوره 3، زمستان 1393 (9) - شماره پیاپی 9، زمستان 1393، صفحه 1-151 

نقدِ موضوع محور

1. امکان سنجی ابطال سند رسمی با شهادت شهود

صفحه 17-38

بهزاد پورسید؛ سعید محجوب


4. انتقال طلب و آثار آن

صفحه 79-88

اکبر میرزانژاد جویباری