دوره و شماره: دوره 4، زمستان 1394 (13) - شماره پیاپی 13، زمستان 1396، صفحه 17-144 
6. تخفیف حبس، از تقلیل تا تبدیل

صفحه 99-114

10.22106/jcr.2016.25302

سینا رستمی؛ رضا زهروی؛ رسول احمدزاده