دوره و شماره: دوره 6، پاییز 1396 (20) - شماره پیاپی 20، خرداد 1398 

بایسته های نگارش و نقد رأی

1. الگو و چارچوب نقد و تحلیل آراء قضایی

صفحه 17-39

10.22106/jcr.2018.80561.1133

اسدالله یاوری