نقدِ موضوع محور حقوق کیفری
1. درباره قواعد تعدد جرایم تعزیری در پرتو آراء قضایی

محمدعلی اردبیلی

دوره 6، زمستان 1396 (21) ، پاییز 1398، صفحه 17-38

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2019.106992.1257

چکیده
  از دیرباز، با وجود تحول در قلمرو قانونگذاری کیفری، تأسیس تعدد جرم همواره جایگاه ثابتی به عنوان یکی از سبب‌های عمومی تشدید مجازات، هم‌نشین با تکرار جرم اشغال نموده است.پرسش ما در این مقاله دقیقاً این است که آیا دادگاه‌ها مجازند در مواردی که متهمان برای رسیدن به اغراض خود زمینه را با ارتکاب جرایم پیشین مهیا می‌کنند، از تعقیب این جرایم ...  بیشتر

نقدِ موضوع محور حقوق اداری
2. تضمین نسل دوم حقوق بشر در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری (1394 -1388)

وحید آگاه؛ محمدنبی بوربوری

دوره 6، زمستان 1396 (21) ، پاییز 1398، صفحه 39-58

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.90387.1175

چکیده
  اداره برای تمشیت امور، صلاحیت‌های مختلفی دارد که از مهم ترین آنها، مقررات‌گذاری است. صلاحیتی مستعد نقض حق‌ها و آزادی‌ها که نظام کنترل قضایی و در ایران، دیوان عدالت اداری‏‏ برای مهار آن، تأسیس شده. دراین نوشتار، رویه هیأت عمومی دیوان از 1388تا 1394 بررسی و رأی‌های صادره در مقام حمایت از حق‏‌های نسل دوم حقوق بشر استخراج و تحلیل ...  بیشتر

یادداشت رأی حقوق خصوصی
3. رعایت قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا با رسیدگی به دعوای تقابل

حسن محسنی

دوره 6، زمستان 1396 (21) ، پاییز 1398، صفحه 59-67

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.80312.1131

چکیده
  رأیی از شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور مفهوماً چنین مقرر داشته است: «چنانچه دعوای تقابل، در نتیجه دعوای اصلی تأثیر داشته باشد رسیدگی به دعوای اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل، به علت عدم رعایت موازین دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، جایگاه قانونی نداشته و رأی صادره نقض می‌شود». گزارش و به‌ انضمام آن، یادداشتی درخصوص تأیید نتیجه ...  بیشتر

نقدِ رأی محور حقوق اداری
5. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی به طرفیت دولت

محمد حسنوند؛ مرضیه سلمانی سیبنی

دوره 6، زمستان 1396 (21) ، پاییز 1398، صفحه 93-109

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.79240.1123

چکیده
  در رسیدگی به دعوی خلع ید می‌بایست غیرقانونی بودن اقدام اداره در تصرف ملک خواهان در دیوان عدالت اداری به اثبات می‌رسید و سپس بر اساس آن دادگاه عمومی در خصوص دعوی خلع ید به صورت ماهوی اظهار نظر می‌کرد. بنابراین گرچه دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور را داشته است؛ اما به لحاظ آنکه اثبات دعوی خواهان منوط به اثبات امری ...  بیشتر

نقدِ رأی محور حقوق کیفری
8. مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری دیسکت‌های مبتذل

تهمورث بشیریه؛ بزرگمهر بشیریه

دوره 6، زمستان 1396 (21) ، پاییز 1398، صفحه 139-143

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.58037.1056

چکیده
  در پی بازرسی پلیس امنیت اخلاقی از یک واحد صنفی، تعدادی حلقه نوار(CD) و یک دستگاه کیس رایانه‌ای جهت بررسی به مراجع ذی‌صلاح منتقل می‌شود. با بررسی‌های به عمل آمده، از میان حلقه نوارها تعدادی غیرمجاز و تعدادی مبتذل تشخیص داده و نیز از مجموعه محتویات کیس، تعدادی تراک غیرمجاز شناخته می‌شود. پس از ارجاع پرونده به شعبه دادیاری، اتهام نگهداری ...  بیشتر

یادداشت رأی حقوق کیفری
9. یادداشتی بر رأی صادره در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به امر کیفری

امید شهبازی؛ پویا شیرانی بیدآبادی

دوره 6، زمستان 1396 (21) ، پاییز 1398، صفحه 145-151

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.79930.1130

چکیده
  بسیاری از دادگا ه‌ها در زمان جریان دادرسی یا پس از پایان آن با توجه به فقدان نص صریح در قانون که مجوز دخالت ثالث در امر کیفری باشد و نیز بنا به قاعده لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از نتیجه دادرسی کیفری از استماع شکایت و دعوی اعتراض ثالث خودداری می‌کنند. لکن با با استناد به برخی اصول و مواد قانونی ازجمله اصل چهلم ق.ا، قاعده لا ضرر و اطلاق مواد ...  بیشتر

یادداشت رأی حقوق کیفری
10. تأملی بر مفهوم آلت قمار

سیدمهدی کاظمی

دوره 6، زمستان 1396 (21) ، پاییز 1398، صفحه 153-159

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.85457.1154

چکیده
  متهمین پرونده حسب گزارش مرجع انتظامی در معرض اتهام حمل و نگهداری آلت قمار (پاسور) موضوع ماده 706 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار گرفته‌اند و در مقام دفاع اظهار داشته‌اند که آلات مکشوفه متعلق به آنها نیست. دادگاه عمومی بخش طالقان صرف نظر از دفاعیات متهمین، با تکیه بر تحلیلی که از مفهوم آلت قمار داشته است، برخلاف رویه قضایی ...  بیشتر

نقدِ رأی محور حقوق اداری
11. نقد رأی بلانکو

سعید خانی والی زاده

دوره 6، زمستان 1396 (21) ، پاییز 1398، صفحه 161-175

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.84044.1148

چکیده
  رأی بلانکو که در سال 1873 و توسط دیوان تعارضات فرانسه صادر گردیده است، یکی از منابع بسیار مهم در حقوق اداری فرانسه و در خصوص شناخت مرجع صالح در حوزۀ مذکور می‌باشد.  بیشتر

گزارش رویه قضایی سایر موضوعات
12. گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت سوم

پژوهشگاه قوه قضاییه

دوره 6، زمستان 1396 (21) ، پاییز 1398، صفحه 177-197

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.95261.1203

چکیده
  متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت‌های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه‌ شش ماه نخست سال 93 می‌باشد. در اینجا وضعیت‌های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین‌طور فراتر از صرف رویه‌ شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده‌ رویه یا تهافتی قابل توجه در ...  بیشتر

گزارش نشست قضایی حقوق خصوصی
13. گزارش نشست نقد رأی: اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی (نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

مهدی کارچانی؛ مصطفی عبدالهی

دوره 6، زمستان 1396 (21) ، پاییز 1398، صفحه 199-225

http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2018.93304.1195

چکیده
  ممکن است گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالث خلل وارد نماید. ثالث چگونه می‌تواند از تضییع حق خود جلوگیری نماید؟ عده‌ای عقیده دارند که چون اعتراض ثالث مطابق ماده 417 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به آراء پیش‌بینی شده و مشمول عنوان رأی نیست، پس اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل تحقق نمی‌باشد و تنها می‌توان از طریق دادخواستِ ابطال، ...  بیشتر