دوره و شماره: دوره 6، زمستان 1396 (21) - شماره پیاپی 21، پاییز 1398، صفحه 1-225 

نقدِ رأی محور

11. نقد رأی بلانکو

صفحه 161-175

سعید خانی والی زاده


گزارش رویه قضایی

12. گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت سوم

صفحه 177-197

محمد جلالی (سایر)؛ مارال بردبار