دوره و شماره: دوره 7، بهار 1397 (22) - شماره پیاپی 22، بهار 1397، صفحه 1-160 

نقدِ موضوع محور

1. تحلیل جایگاه اماره فراش و آزمایش DNA در تعیین نسب

صفحه 1-1

10.22106/jcr.2018.85913.1156

مریم غنی زاده؛ زهرا غنی زاده


ترجمه

11. هنر نگارش آرای قضایی

صفحه 11-11

10.22106/jcr.2018.79894.1129

محمد حسنوند؛ فائزه سلیم زاده کاکرودی


گزارش نشست قضایی

12. مطالبه ضرر و زیان ناشی از نقض حق ترجمه اثر

صفحه 12-12

10.22106/jcr.2018.84757.1150

پژوهشگاه قوه قضاییه