دوره و شماره: دوره 8، بهار 1398 (26) - شماره پیاپی 26، بهار 1398 
5. نقش دادرس در ارزیابی گواهی

10.22106/jcr.2019.101327.1234

حسین خانلری بهنمیری؛ علی محمدتبار