دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، پاییز 1399 

نقدِ موضوع محور

1. امکان سنجی داوری اشخاص حقوقی با تکیه بر رویه قضایی

10.22106/jcr.2018.98381.1216

مصطفی مظفری؛ مرتضی میرزایی مقدم