دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، پاییز 1399، صفحه 1-176