دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، تابستان 1399، صفحه 1-192