انتشار ویژه نامه حقوق بازار سرمایه

ویژه نامه حقوق بازار سرمایه فصلنامه رأی از تاریخ 21 اسفندماه 1398 به صورت الکترونیکی در دسترس و انتشار فیزیکی آن نیز در دست اقدام است.